Algemene Voorwaarden


GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN OMDAT ZIJ BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER UW RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN PLICHTEN. DEZE OMVATTEN ONDER ANDERE VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN, EEN CLAUSULE DIE DE JURISDICTIE STELT EN DE LOCATIE VAN GESCHILLEN, EN VERPLICHTINGEN OM TE VOLDOEN AAN DE GELDENDE WET- EN REGELGEVING.

Laatst bijgewerkt: 20 januari, 2016

Om deel te nemen aan de Zazu gemeenschap moet u eerst akkoord gaan met de volgende bepalingen en voorwaarden. Lees ze zorgvuldig en neem contact met ons op als u vragen hebt. Het is mogelijk dat wij deze overeenkomst van tijd tot tijd herzien en bijwerken. Als u een geregistreerde gebruiker bent zullen wij u altijd volledig informeren over eventuele wijzigingen die we maken.

 

KERNDEFINITIES

"Zazu" is een merknaam van Spirit of Freedom INGO, afgekort SoF INGO, dat een donatieplatform biedt voor mensen en bedrijven om (i) items te gevens en (ii) te doneren voor gegeven items. Het doel van Zazu omvat recycling, fondsenwerving, het genereren van zichtbaarheid van SoF en lokale organisaties, geven, verminderen van afval en mensen verbinden. Echter, Zazu vergemakkelijkt dit alleen onder de gebruikers en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de items, de conditie van de items en transacties die betrokken zijn.

"Zazu-platform" heeft betrekking op de website, applicatie of diensten waarmee gebruikers items kunnen geven of doneren voor een item. "Item" is een materiaalproduct of een dienst die een gebruiker in zijn of haar eigendom heeft en waarvan hij of zij de eigenaar is van de volledige rechten, die hij/zij weggeeft via het platform van Zazu.

"Zazu-credits" is een virtuele donatiemunt voor het gebruik op het platform om een item te verkrijgen. Een Zazu-credit heeft een waarde van €1. Een gebruiker kan Zazu-credits verkrijgen door van tevoren een hoger bedrag te doneren. Zazu-credits worden niet terugbetaald en zijn niet verhandelbaar.

"Vennootschapsgebruikers of handelaars" zijn lokale ondernemers en winkels met een geregistreerd account.

"Donatie" een gebruiker kan doneren voor een item met een Zazu-credit of via het SMS-systeem.

"Dienstverlener" dit is een Zazu-agent, vertegenwoordiger, aannemer of andere aanbieder van een dienst waarmee Zazu een overeenkomst heeft op grond waarvan de dienstverlener de werking van Zazu ondersteunt.

 

DOEL VAN ZAZU

Wat We Doen - Zazu biedt een platform die het vergemakkelijkt om items te geven en te doneren onder onze gebruikers voor het doel van fondsenwerving om mogelijkheden te creëren voor persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap voor jongeren zoals georganiseerd door Spirit of Freedom INGO (SoF INGO).

Wat We Niet Doen - We nemen niet actief deel aan transacties en we controleren noch garanderen de waarheid of juistheid van de informatie geplaatst door een gebruiker met betrekking tot het bestaan, de beschikbaarheid, authenticiteit, kwaliteit of waarde van een item dat wordt aangeboden via het platform van Zazu. Wij kunnen en zullen niet garanderen dat transacties van items tussen gebruikers succesvol zullen worden voltooid. U stemt ermee in - dat u enkel en alleen verantwoordelijk bent voor, moet evalueren en zelf uw eigen oordeel moet vellen over, en alle risico's moet dragen in verband met (i) uw interacties met andere leden en/of gebruikers, online of in het echt, en (ii) uw gebruik van een product, item of dienst dat beschikbaar is gemaakt door gebruikers. U erkent dat wij geen screening of onderzoek uitvoeren naar de achtergrond van gebruikers, noch kunnen wij de juistheid van verklaringen van gebruikers aan u of anderen jegens producten, items of diensten garanderen of controleren. Uw contacten met gebruikers en eventuele andere bepalingen, voorwaarden, verklaringen of garanties in verband met dergelijke contacten zijn exclusief tussen u en een dergelijke gebruiker en betrekken Zazu, Spirit of Freedom INGO of haar sponsors of dienstpartners er niet bij. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om onderzoek uit te voeren en voorzorgsmaatregelen te nemen die u nodig of gepast acht voor de interactie met andere gebruikers, online of in het echt.

In geen enkel geval zal Zazu - Spirit of Freedom INGO aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard dan ook, hetzij directe, indirecte, algemene, bijzondere, compenserende, gevolgschade en/of incidentele schade, voortvloeiende uit of verband houdend met het gedrag van een gebruiker (inclusief uzelf) in verband met het gebruik van het platform van Zazu, online of in het echt, met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële schade, lichamelijk letsel of de dood, emotionele nood en/of andere schade als gevolg van communicatie, ontmoetingen, overeenkomsten of andere omgang met gebruikers of andere personen die u tegenkomt in verband met uw gebruik van het platform van Zazu.

Donaties - Een geregistreerde gebruiker kan een donatie doen van € 1 aan Zazu, voor elk item dat wordt weggegeven via het platform. Een donatie kan worden gedaan met Zazu-credit of SMS-betaling. Een donatie is niet-terugbetaalbaar, zelfs als de gebruiker die het item aanbiedt niet zijn afspraak houdt om het item aan de donateur te leveren. Een donatie wordt in de eerste plaats gedaan om jongeren kansen te geven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap via SoF INGO, het voordeel van het item is een bonus en geen doel.

Niet geleverde of niet-beschikbare items - Wanneer een item niet beschikbaar is of niet wordt geleverd door de gever, zal Zazu niet de rol van bemiddelaar spelen en heeft Zazu geen juridische verantwoordelijkheid. In dat geval kan de donateur deze zaak  melden aan het team van Zazu via report@sofingo.org. Het meldsysteem is alleen voor het doel om het platform te verbeteren. Wanneer Zazu op regelmatige basis klachten ontvangt over een gebruiker, kan de gebruiker worden geblokkeerd door Zazu en het geregistreerde account kan worden verwijderd, met het verlies van al zijn of haar Zazu-credits als gevolg.

Gebroken of beschadigde items - Zazu heeft geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de status van een item. Op het moment dat de donateur zijn of haar item ophaalt en hij/zij merkt dat het item gebroken of meer beschadigd is dan op het platform werd vermeld, kan de donateur weigeren om het item aan te nemen. De donatie is niet terugbetaalbaar, maar de donateur kan deze zaak melden aan het team van Zazu via report@sofingo.org.

 

REGISTRATIE

Geschiktheidscriteria - Geregistreerde gebruikers van Zazu moeten de wettelijke leeftijd van hun thuisland hebben bereikt en zullen in geen geval jonger zijn dan achttien (18) jaar oud. Door u te registeren bij Zazu bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. U gaat ermee akkoord om accurate, actuele en volledige informatie op te geven tijdens het registratieproces, waaronder uw echte naam en contactgegevens. Dit moet het geval zijn ongeacht het feit of u ervoor kiest om uw account officieel te bevestigen. Wij behouden ons het recht voor om registraties te weigeren om welke reden dan ook naar eigen goeddunken.

Persoonlijk Account - Alleen particulieren mogen zich registreren voor een persoonlijk account na het accepteren van de algemene voorwaarden.

Bedrijfsaccount - Alleen lokale ondernemingen mogen zich inschrijven voor een bedrijfsaccount. Wanneer u zich registreert als bedrijf dient u de algemene voorwaarden te accepteren evenals de bedrijfsbepalingen.

 

BEVEILIGING

Website- en applicatiebeveiliging - De website en de applicatie beschikken over veiligheidsmaatregelen om te beschermen tegen het verlies, misbruik en wijzigen van de gegevens onder ons beheer. Echter, Zazu kan en zal niet garanderen dat de website en de app niet te hacken zijn en volledig veilig zijn.

Accountbeveiliging - Tijdens het registreren kiest u een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het privé houden van deze Gebruikersnaam en Wachtwoord. U bent verder verantwoordelijk voor alle activiteit op uw account. U stemt ermee in om het ons onmiddellijk schriftelijk te melden wanneer u ongeautoriseerd gebruik van of toegang tot uw account vermoedt. Zazu zal onder geen omstandigheden aansprakelijk zijn voor verlies (van bijvoorbeeld Zazu-credits) of schade aan u als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot of het gebruik van uw account als gevolg van het niet naleven van deze bepaling.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op voorwaarde dat u deze overeenkomst naleeft, verlenen wij u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie in de vorm van een persoonlijk of zakelijk account om deel te nemen aan het platform van Zazu.

Persoonlijk gedrag - Als voorwaarde van deze licentie om deel te nemen aan het platform van Zazu gaat u ermee akkoord dat u in geen geval een toepasselijke wet of regelgeving zult schenden, noch een bepaling in deze overeenkomst.

Inhoud - U bent als enige verantwoordelijk voor de gegevens en/of items, inclusief foto's die u publiceert, toont of op andere wijze communiceert op welke manier dan ook via het platform van Zazu. Dit geldt ook voor elke vorm van inhoud die andere gebruikers kunnen beledigen of gepaard gaat met illegale handelingen of items. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een gebruikersaccount, inhoud, bericht, foto's of items die worden geplaatst op of verzonden worden via het platform van Zazu mogen evalueren en herzien, blokkeren of verwijderen (zonder verplichting), naar ons eigen goeddunken indien wij vaststellen dat dit in overtreding is met deze overeenkomst of beledigend of illegaal is of de rechten van andere gebruikers, personen of entiteiten schade kunnen toebrengen of de veiligheid ervan kunnen bedreigen of schaden. Wij behouden ons verder het recht voor om het gebruik van het platform van Zazu of een andere dienst te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook. Echter, u blijft zelf volledig verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud die wordt geplaatst of op andere manier door u wordt gecommuniceerd, en de goederen, items en diensten uitgewisseld door u, door middel van het gebruik van het platform van Zazu.

Juistheid van gegevens - U mag in geen geval onjuiste, misleidende of valse gegevens verstrekken over items aan of via Zazu. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien informatie aan of via Zazu onjuist, misleidend of vals blijkt te zijn.

Lotingen - Alleen bedrijfsgebruikers kunnen een loting opzetten. Een loting mag alleen worden opgezet indien de waarde van de items het minimum van een waarde van € 50 bereikt. Een loting heeft een begindatum/uur en een einddatum/uur dat zichtbaar is op het platform van Zazu. Elke gebruiker kan doneren tijdens de loting om het item te bemachtigen. Aan het eind is er slechts één gebruiker die het item zal winnen, die gebruiker wordt automatisch gekozen door het systeem wanneer de loting afgelopen is. Een gebruiker kan meerdere keren doneren om de kans op het winnen van het item te vergroten. De gebruiker die deelneemt aan de veiling stemt ermee in dat hij/zij meer dan eens kan doneren zonder het item te winnen. Alle donaties zijn niet terugbetaalbaar.

Donaties met Zazu-credits - een gebruiker kan doneren voor een item via ons creditsysteem. U kunt in uw persoonlijke of bedrijfsaccount zien hoeveel Zazu-credits u nog heeft. Op elk gewenst moment kunt u doneren om meer Zazu-credits te verkrijgen. Zazu-credits hebben geen vervaldatum, zijn niet terugbetaalbaar en kunnen niet worden geruild met andere gebruikers. Wanneer u uw persoonlijk of bedrijfsaccount sluit, verliest u al uw resterende Zazu-credits.

Doneren via SMS - een gebruiker kan doneren voor een item via ons SMS-donatiesysteem. Wanneer u het proces voltooit, doneert u €1 aan Zazu, welke op uw mobiele telefoonrekening in rekening wordt gebracht. Houd in gedachten dat uw mobiele provider kosten in rekening zal brengen in verband met deze transactie (dit kan een equivalent zijn van €2 of meer).

Items - een gebruiker kan elke vorm van een item plaatsen op het platform van Zazu, zolang het in overeenstemming is met de wetten van België en de wetten van uw land. Zazu heeft het recht om een item op ieder moment van het platform te verwijderen wanneer het niet geschikt wordt gevonden. Het is verboden om pornografische materialen, dieren, wapens, medicijnen, illegale zaken, drugs, seksuele diensten en gestolen goederen weg te geven op het platform. Hou in gedachten dat u 100% verantwoordelijk bent voor de uploads via uw account. Wij behouden ons het recht voor om wetshandhavingsinstanties op de hoogte te stellen van alle activiteiten waarvan wij redelijkerwijs van mening zijn dat deze illegaal zijn.

 

JURIDISCH

Zazu is een handelsmerk van Spirit of Freedom INGO of SoF INFO. SoF INGO heeft de volledige rechten over Zazu en het platform en is geregistreerd in België onder de wetten van België. Elk geschil, claim of juridische mededeling dient naar het officiële adres van SoF INGO te worden gestuurd.

Beheersing van recht en jurisdictie - Wanneer u zich aanmeldt voor ons platform buiten het grondgebied van België, stemt u ermee in zich aan de wetten van België te houden voor het doel en het gebruik van het platform van Zazu. In het geval van een rechtsvordering, geschil of probleem over Zazu en haar diensten heeft alleen de rechtbank van Gent de bevoegdheid om een bindende beslissing te nemen. U en wij gaan akkoord met het indienen van een juridische claim, geschil of probleem voor alle handelingen waarvoor de partijen het recht behouden om een gerechtelijke uitspraak te vragen of een andere rechtvaardige hulp te zoeken bij de rechtbank van Gent om de feitelijke of dreigende inbreuk, het onrechtmatige gebruik of schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten van een van de partijen te voorkomen.

 

CONTACT MET HET TEAM VAN ZAZU

Wij verwelkomen alle opmerkingen, feedback en vragen over het platform van Zazu of een ander aspect van de website of andere producten of diensten, met inbegrip van deze algemene voorwaarden. Gelieve contact op te nemen via e-mail: report@sofingo.org